26.4.2016

Grani: Kuntavero nousee

Kauniainen on jo vuosia syönyt enemmän kuin tienannut, ja toimintamenot ovat viidessä vuodessa kasvaneet 17%. Erotus on katettu tonttien myynnillä ja maankäyttö-korvauksilla, jotka on laskettu toiminnan tuloksi. Kestämätöntä tilannetta pahentaa vielä se, että ensi vuodesta lukien Granin saamat valtionosuudet painuvat pakkaselle, ainoana kuntana koko maassa. Kaikki tämä on ollut tiedossa pitkään, vihdoin on aika ryhtyä toimiin.

Eilisessä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti Talouden tasapainottamis-ohjelma 2017-19. Sen mukaan tehdään monia säästötoimia (byrokratian karsimista, rakennemuutoksia, rekrytointikieltoja, leikkauksia, investointien jäädytyksiä etc) sekä korotetaan kuntavero 16.5 ð 16.75 ð 17.0%. Ohjelmassa ei ole irtisanomisia eikä lomautuksia. Seuraavassa taulukossa näkyy lähihistorian sekä ohjelman sisältö numeroina (kaupunginjohtajan ym aineistosta):

Laskelma (MEUR)
2011
TP
2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
TP
2016
TA
2017
TS
2018
TS
2019
TS
Toimintamenot
-60,430
-62,730
-65,258
-68,397
-70,562
-71,868
-71,105
-70,743
-70,743
Toimintatulot
12,736
10,894
11,814
11,836
18,504
20,429
13,051
14,406
14,040
Kuntavero (%)
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
16.75
17.0
17.0
Verotulot
52,330
54,173
55,974
58,978
59,940
61,100
61,300
63,200
64,700
Valtionosuudet
3,029
3,750
3,112
2,119
325
239
-400
-400
-400
Rahoitustuotot
371
409
435
398
378
400
400
400
400
Poistot
-5,890
-6,308
7062
-6,473
-6,996
-7,200
-6,781
-7,941
-8,296
Satunn. erät
462
1,564
0
0
0
0
0
0
0
Näytetty tulos
2,607
1,752
-985
-1,538
1,590
3,100
-3,535
-1,078
-299
Myyntivoitot etc
-4,278
-2,589
-1,736
-765
-7006
-9,516
-1,384
-1,847
-1,073
Oikea tulos
-1,671
-837
-2,721
-2,303
-5,416
-6,416
-4,919
-2,926
-1,372

Vuoden 2019 alusta astuu voimaan kuitenkin uusi maakuntahallinto, ja sen mukana kuntien sote-palvelut siirtyvät maakunnan hoitoon. Viimeisimmän tiedon mukaan  vuoden 2019 alusta lukien 12.77%-yksikköä kuntaverosta siirtyy valtion kautta maakunnalle. Granin tapauksessa se tarkoittaisi sitä, että meille jäisi jäljelle kuntaveroa vain 17.00-12.77= 4.23%. Tämä ei tietenkään riitä koulujen, katuverkon ym palvelujen pyörittämiseen.
Oikeasti kunnilta pitäisi vähentää vain niiden sote-palveluihin käyttämä (suuresti vaihteleva) vero-osuus. Granissa sotepalvelut vievät 44% budjetista, mikä tarkoittaisi 7.3%-yksikön vähennystä. Tällöin jäljelle jäävien tehtävien hoitamiseen jäisi oikein 17.0-7.3=9.7%. Miten tämä erotus 9.7-4.23=5.47% = 4 MEUR hoidetaan? Sote-valmistelijat puhuvat valtionosuuksien tarkistamisesta vastaavasti (ja kuntaveroäyrin nostamisen kieltämisestä). Yksinkertaisempi ja läpinäkyvämpi tapa olisi laskea kullekin kunnalle oma valtion tuloverotaulukko, jossa todellinen sote-rahojen menetys on otettu huomioon. Katso vielä http://www.prograni.fi/2016/04/sote-reippaasti-eteenpain.html.

Granin talousasioista järjestetään asukasilta 30.05.2016. Seuraavassa vielä kaup.joht Christoffer MASARin kirjoitus asiasta tämänpäiväisessä KaunisGranissa.

PS  Tasapainottamisohjelmassa luki, että "Vuoden 2017 toimintakate saa olla enintään 59 miljoonaa euroa." Jos kate olisi plussaa, miksi sitä pitäisi rajoittaa? Oikeasti siinä pitäisikin lukea "enintään -59 miljoonaa euroa." Huomautuksestani huolimatta virhettä ei pöytäkirjaan korjattu.

16.4.2016

Hallitukselta apua pienyrittäjille

Kuluneen viikon aikana maan hallitus on julkistanut useita hankkeita ja esityksiä yksin- ja pienyrittäjien sekä startuppien avuksi. Seuraavassa tärkeimmät:
 • Työtön voisi aloittaa sivu- tai päätoimisena yrittäjänä vaikka olisikin työtön.
 • Työttömyysturvan voisi muuttaa starttirahaksi tai käyttää palkkatukeen
 • Työnäyte: Työntekijä voisi olla jonkin aikaa töissä ilman työsuhdetta näyttääkseen mitä osaa.
 • Yksinyrittäjille tukipaketti ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.
 • Innovaatioseteli: 5 kEUR pks-yritykselle ulkopuolisen innovaation ostamiseen.
 • Innovaatiopankki: Tarkoituksena löytää, kerätä ja kaupallistaa tehtyjä innovaatoita ja patentteja
 • Yrittäjävähennys verotuksessa: Ei kuitenkaan osakeyhtiöille (sic).
 • Investointivaraus: Osa tuloksesta varauksena tuleviin investointeihin, tältä osin ei veroa; kuten oli 1990-luvulla.
 • Erityisasiantuntija ulkomailta: Helpotusta työlupaprosessiin.
 • Kultainen viisumi: Maahanmuuttaja saa oleskeluluvan 0.5 MEUR sijoituksella.
 • Työttömille velvollisuus ottaa vastaan työtä kauempaa ja oman alansa ulkopuolelta.
 • Koulutussopimus: Opiskelija olisi työpaikalla ilman työsopimusta ja oppilaitoksessa kirjoilla ja saisi normaalia opintotukea.
 • Joukkorahoitus: Selkeyttää ja helpottaa tämän rahoitusmuodon käyttämistä.
SAK tietysti vastustaa lähes kaikkia ehdotuksia.

6.4.2016

SOTE reippaasti eteenpäin

Hallitus antoi tänään selkeämmät suuntaviivat sote-ratkaisulle. Sote-tehtävät siirtyvät kunnilta 18 maakunnalle, joiden rahoitus tulee valtiolta. Tämä tarkoittaa valtionveron nousua ja kunnallisveron vastaavaa laskua. Seuraavassa esitän lyhyesti valtakunnan uuden hallintorakenteen tehtävät:

Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kun sote-tehtävät poistuvat maakuntien hoitoon, niin loput tehtävät jäävät edelleen kunnille.

Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ypäristö-terveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä.

Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta.
 
Seuraavassa uusien suuntaviivojen tärkeitä piirteitä:
 • 18 maakuntaa, jotka kaikki vastaavat sote-toimintojen järjestämisestä alueellaan; kukin joutuu lisäksi sopimaan erikoissairaanhoidosta yms viiden yhteistoiminta-alueen kanssa, jotka muodostetaan yliopistosairaaloiden HYKS, TYKS, TAYS, KYS ja OYS ympärille .
 • Maakuntavaalit joka 4. vuosi; ensimmäiset 2018.
 • Ei verotusoikeutta maakunnille, vaan niiden rahoitus tulee valtiolta, joka kerää rahat valtion tuloverotuksen kautta.
 • Kuntaveroa lasketaan saman verran kuin valtion tuloverotus nousee.
 • Sote-palvelut yhtiöitettävä, jotta syntyy aito ja EU-säädännön mukainen kilpailutilanne.
 • Asiakas voi valita samaan hintaan julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin terveyspalvelut.
 • Sote-henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen vanhoina työntekijöinä; ei 5 vuoden tai muuta irtisanomissuojaa.
 • Sote-kiinteistöt maakunta vuokraa kunnilta.
 • Pääkaupunkiseudulle erillisratkaisu? Hallitus arvioi mahdollisen pk-seudun kaupunkien yhteisen ehdotuksen.
 • Hallituksen esitykset lausunnolle toukokuussa; lait voimaan 01.01.2019.
Tästä löytyy hallituksen sote- ja maakuntalinjaukset 05.04.2016.

Havaintoja ja kommentteja:
 • Granin budjetista 2016 siirtyy 29.4MEUR = 41% * 71.9MEUR toimintamenot (25.7MEUR = 50% * 51.4EUR toimintakate). 
 • Granissa siirtyy 154 henkilöä eli 22% * 690 total.
 • Granin verotuksessa suuri ongelma: Kaavailtu sote-korotettu valtion tulovero pitää sisällään kaavailujen mukaan kuntien budjettien keskimääräisen sote-osuuden. On sanottu, että se tarkoittaisi 12 prosenttiyksikön alennusta kuntaveroon. Granissa tämä tarkoittaisi, että jäljelle jäisi vain 4.5%, mikä ei riitä mihinkään. Kaavailujen mukaan kuntien erilaisuus sote-menoissa otettaisiin huomioon kunnille maksettavissa valtionosuuksissa. Tämä johtaa sekasortoon. Nähdäkseni paras vaihtoehto olisi se, että kullekin kunnalle laskettaisiin oma valtion tuloverotaulukko (niinhän on nytkin kuntaverossa).  
 • Uudistus ei kata työterveyshuoltoa.
 • Pk-seudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) johtajat aloittivatkin innokkaasti neuvottelut. Näyttävät haluavan ~kaikki maakunnan tehtävät, vaikka jo soten uudet/tulevat ITC-palvelut ovat erilaiset; Helsinki, Vantaa, Kauniainen APOTTI, Espoo ja 17 kaupunkia + 17 sairaanhoitopiiriä UNA.
Granin talousseminaarissa 11.04.2016 kaup.joht Christoffer MASAR kertoi:
 • Pk-seudun kaupungit muodostaisivat kuntayhtymän, jonka päätöksentekoon po kunnat valitsevat edustajansa (kuten HSY ja HSL).
 • PKS-kuntayhtymä saisi rahoituksen suoraan valtiolta, ei Uudenmaan maakunnan kautta.
 • Pk-seudun yhteistä ehdotusta valmistelee kolme työryhmää; ehdotus valmiiksi <30.04.2016
 • Granille ei jää omia sote-palveluita 2019 jälkeen, ei kaupungin tuottamia eikä yhtiötäkään, vaan ne tulevat osaksi Espoon (tai pk-seudun yhteisesti) järjestettäviä palveluita. Terveysasema kuitenkin voinee jatkaa.
 • 25.04.2016 saadun kaavailun mukaan maakunta/soteuudistus alentaa kuntaveroa 12.77%-yksikköä vuodesta 2019 alkaen. Granissa tämä tarkoittaisi, että jäljelle jäisi vain 17.00-12.77= 4.23%.