3.3.2013

Parempi lausunto kuntarakennelakiehdotuksesta!

Kaupunginhallitus on tehnyt ehdotuksensa valtuustolle lausunnoksi kuntarakennelakiluonnoksesta. Valitettavasti tämä paperi on epäkelpo!
  • Heti ensimmäiseksi siinä sanotaan, että Kuntajaon kehittämisen tavoitteita lakiehdotuksessa voidaa yleisesti ottaen pitää kannatettavina.
  • Kritiikkiäkin tekstistä toki löytyy, mutta mitään konkreettisia ehdotuksi lain muuttamiseksi ei ole.
  • Koko 5-sivuinen paperi on sellaista tekstimössöä, että kukaan ei sitä ministeriössä tule lukemaan; paperi löytyy tästä.
Tyytymättömänä kaupunginhallituksen esitykseen, valmistelin oman ehdotukseni Granin lausunnoksi seuraavasti:

Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta            02.03.2013 / Olavi Tupamäki

Ensiksi toteamme, että kuntauudistukseen kokonaisuudessaan sisältyy neljä isoa uudistusta: kuntarakennelaki, sote-uudistus, kuntalaki ja valtionosuusjärjestelmän uudistus. Kauniainen edellyttää, että se saa antaa oman lausuntonsa kaikista uudistuksista.

Tämä lausunto perustuu luonnokseen kuntarakennelaista 14.11.2012 sekä siihen liittyvään metropolialueen esiselvitykseen 11.01.2013. Lisäksi lausunnossa on otettu huomioon selvitysmiehen linjaukset 12.02.2013 valtionosuusuudistuksesta sekä tuoreet julkisuudessa olleet tiedot sote-uudistuksesta ja metropolialueen hallinnon järjestämisehdotuksesta. Lausunnossaan kaupunki pitäytyy ensisijaisesti sitä itseään koskeviin seikkoihin.

Kauniainen ei hyväksy pääkaupunkiseudun kaupunkien pakkoliitoksia eikä kuntaliitokseen tähtäävien kuntaliitosselvitysten käynnistämistä. Seuraavassa esitämme asiaan liittyviä seikkoja ja perusteluita.
Kaikki esillä olevat vaihtoehdot tarkoittavat Kauniaisten kaupungin itsenäisyyden menettämistä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että demokratia kaventuu, palvelut huonontuvat ja verot (kunnallis- ja kiinteistövero) nousevat.
Itsenäisyyden menettäminen merkitsee suurta demokratiavajetta ja kansalaisvaikuttamisen olennaista huononnusta. Kuntarakennelaissa ei ole ainoatakaan pykää, joka tukisi kunnanosavaltuustojen perustamista ja niille tarvittavan päätös- ja budjetti-vallan luomista.
Suurkuntien ekonomialle ei ole esitetty laskelmia. Toteutetuista kuntaliitoksista 1970-luvulta tähän päivään ei löydy näyttöä siitä, että olisi saavutettu säästöjä tai tuottavuuden parantumista (lähde VATT ja Kunnallisalan kehittämissäätiö). Itseasiassa kunnalla ei olekaan mitään asukaskohtaisilla kustannuksilla laskettavaa optimikokoa.
Kaikki tarvitsevat lähipalveluita, niin myös Kauniaisten asukkaat.
Esitetyistä yleisistä selvitysvaatimuksista Kauniainen ei täytä 20 000 asukkaan ja 80 % työpaikkaomavaraisuuden vaatimusta. Mutta Kauniaisten talous on hyvässä kunnossa. Kauniainen on lisäksi tullut toistaiseksi toimeen alhaisilla veroilla. Lisäksi, kaupunki maksaa verontasauksena yli 10 miljoonaa euroa eli 1 200 EUR per asukas vuodessa muille kunnille. Pakkoliitos nostaisi veroja ja velkaa olennaisesti, vaikka samalla palvelut heikkenevät. Seuraavassa taulukossa vertailutietoja 2012.
Kunta
Pinta-ala (km2)
Asukas-luku
Kunnallis-veroäyri
(%)
Kiinteistö-vero
(%)
Velkaa per asukas (EUR)
Helsinki
716
600,000
18.50
1.12
2,060
Espoo
528
254,000
17.75
0.92
700
Vantaa
240
203,000
19.00
1.32
4,120
Kauniainen
6
8,800
16.50
0.92
0
Yhteensä
1,490
1,066,000
Lapsiakin syntyy paljon enemmän kuin vaadittu 50 lasta vuodessa; itseasiassa neljäsosa kaupungin asukkaista on nuoria, alle 18-vuotiaita.
Kunta
Asukas-luku
Nuoria <18 vuotiaita
(%)
Helsinki
600,000
16
Espoo
254,000
23
Vantaa
203,000
24
Kauniainen
8,800
24
Yhteensä
1,066,000
20

20.06.2012 allekirjoitettiin valtion ja Helsingin seudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus vuosille 2012-15. Sen tavoitteet ovat korkealla. Jos tarkastellaan viime vuoden lukuja, niin siinäkin Kauniainen menestyy naapureitaan paremmin.
Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon aloitukset 2012 (lähde ARA)
Kunta
Asukas-luku
Vuokra-asuntoja
(kpl)
Vuokra-asuntoja per 1 000 asukasta
(kpl)
Helsinki
600,000
471
0.8
Espoo
254,000
299
1.2
Vantaa
203,000
99
0.5
Kauniainen
8,800
25
2.8
Yhteensä
1,066,000
894
0.8

Jos Kauniainen pakkoliitetään, ruotsinkielen asema romahtaa, mikä tarkoittaa ruotsinkielisten palveluiden olennaista heikentymistä, kuten seuraavasta taulukosta nähdään.
Kunta
Asukas-luku
Svensk-språkiga
Helsinki
600,000
6.0 %
Espoo
254,000
8.2 %
Vantaa
203,000
2.8 %
Kauniainen
8,800
37.5 %
Yhteensä
1,066,000
6.2 %

Toisin kuin lakiehdotuksessa sanotaan, selvitysalueesta poikkeaminen pitää olla mahdollista myös Helsingin metropolialueella. Tämä on välttämätöntä ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseksi. Se myös mahdollistaisi vaihtoehdon Kauniaisten itsenäisyyden säilymiselle vapaakuntakokeilun kautta; siihen malli ja kokemuksia löytyy vapaakuntakokeilusta annettujen lakien 718/1988 ja 1016/1992 piirteistä ja seurannasta. Kaupunki voi valmistella kokeilu-ehdotuksen.

Edellä sanotun perusteella Kauniainen esittää kuntarakennelakiin seuraavat muutokset:

4 d § 4: Poistetaan yliviivattu teksti; tämä mahdollistaa 4 f § 3 kohdan mukaisesti selvitysalueesta poikkeamisen ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi:
Helsingin metropolialueen kuntien1 tulee 1 - 3 momentissa säädetyn sijasta selvittää yhdistymistä alueilla, joilla on merkittävä yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve yhteisen keskustaajaman ja sen kasvupaineen vuoksi ja jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden sekä ovat perusteltuja alueen kokonaisuuden kannalta. Helsingin metropolialueen kuntiin ei sovelleta 4 f §:ää selvitysalueesta poikkeamisesta. Helsingin metropolialueen kuntien tulee osallistua yhdistymisselvityksiin alueen ulkopuolisten kuntien kanssa, jos se on tarpeen toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseksi alueen kuntajakoselvitysalueita ja metropolihallintoa koskevan selvityksen perusteella. Metropolialueella kuntarakenne ja metropolihallinto kytkeytyvät toisiinsa.

4 f § 1: Lisätään kohta 5 seuraavasti; tällä lisäyksellä varmistetaan esim. vapaakunta-kokeilun mahdollisuus:
5 poikkeaminen on tarpeen muusta perustellusta syystä.

11 § 1: Muutetaan kuten alleviivattu; tällöin esitys kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan tulisi samaan asemaan kuin aloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä, johon vaaditaan nykyisen kuntalain mukaisesti vähintään 5 % äänioikeutetuista kunnan asukkaista:
Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jäsen, jota kannattaa vähintään sama asukasosuus, joka on säädetty kunnallisen kansanäänestyksen aloitteelle, tai ministeriö. Kunnan tai kuntien tekemä esitys on toimitettava ministeriölle.
Joitakin kohtia edellä esittämästäni (ainakin pakkoliitosten ja pakkoselvitysten tyrmäyksen sekä lakimuutokset) pyrin saamaan mukaan Granin lopulliseen lausuntoon huomisessa valtuuston kokouksessa. Loppuja voin yrittää mukaan sitten kun jo lähiviikkoina annamme lausunnon metropolialueen uudistuksista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita tähän mielipiteesi: