28.2.2013

Suomeen 35 sote-aluetta?

Eilisen Hesarin mukaan maahan olisi tulossa arviolta 35 sote-aluetta, joista suurin osa toimisi vastuukuntamallilla ja loput kuntayhtymämallilla. Grania yhdessä Kirkkonummen kanssa isännöisi Espoo. Selvityshenkilöiden raportin piti tulla julkisuuteen huomenna, mutta julkistusta siirrettiin ja se tapahtunee 19 Mar 2013.

14.2.2013

Valtionosuusjärjestelmä uudistuu

Kuten aikaisemmin sanottua, kuntauudistukseen kokonaisuudessaan sisältyy 4 isoa uudistusta: kuntarakennelaki (ml metropolihallinto), sote-uudistus, kuntalaki ja valtionosuusjärjestelmän uudistus. 12 Feb 2013 VMn selvitysmies Arno Miettinen antoi asialle mm seuraavat alustavat linjaukset:
  • perustuu muutamaan selkeään kriteeriin (50 =>10)
  • perustetilastot ajan tasalle
  • työpaikkaomavaraisuus (korvaa taajamarakenteen)
  • vieraskielisen väestön osuus (uusi)
  • lopullinen ehdotus Dec 2013
  • laki voimaan Jan 2015
  • "isoja muutoksia tulee kuntien välille" (sanoo min Virkkunen)
Selvitysmiehen esittelyaineisto seuraavassa: Valtionosuusuudistus - Alustavat linjaukset (52p, 0.66 MB).

9.2.2013

Granista vapaakunta?

TAUSTA
Ottaessaan vastaan raporttia Kuntien tehtävien kartoitus 17.01.2013 kuntaministeri Henna VIRKKUNEN toi esiin vapaakuntakokeilun mahdollisuuden. Metropolihallinnon esittelytilaisuudessa 04 Feb 2013 käyttämässäni puheenvuorossa kysyin selvitysmiehiltä, olisiko tämä mahdollista Granin kohdalla tukemassa kunnan itsenäisyyden säilymistä. Selvitysmies Rolf PAQVALIN sanoi vapaakunnan olevan mahdollista ja kehoitti kaupunkia (niin halutessaan) aktiivisesti tekemään ehdotuksen vapaakuntakokeilusta heti, eikä odottamaan uusia raportteja ja lakeja. Puheenvuoroissaan ehdotustani kannatti ainakin valtuutettu Juha PESONEN.

MIKÄ VAPAAKUNTA
Ruotsin, Norjan ja Tanskan malleja mukaillen meille tuli Laki vapaakuntakokeilusta 718/1988. Lain tavoite oli Kokemusten saamiseksi siitä, miten voidaan vahvistaa kunnallista itsehallintoa, lisätä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia, kehittää kunnallishallintoa paikallisia oloja nykyistä paremmin vastaavaksi, käyttää kuntien voimavaroja nykyistä tehokkaammin sekä parantaa kunnallisia palveluja. Tähän sisältyi mm oikeuksia poiketa eräiden lakien ja asetusten säännöksistä sekä eräitä poikkeuksia valtionosuuksien ja -avustuksien osalta.

Lain voimassaoloa jatkettiin vuoteen 1996 saakka: Laki vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä annetun lain muuttamisesta 1016/1992. Tämän lain perusteluissa todettiin useiden kymmenien kuntien hakeneen ja saaneen vapaakunta-statuksen. Hakemukset olivat johtaneet kokeiluihin mm sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetustoimessa, nuorisotoimessa ja liikuntatoimessa. Oli mahdollista ottaa valtion viranomaisen päätösvaltaa eräissä ympäristö- ja asuntoasioissa sekä yksinkertaistaa mm rakennuslupamenettelyä. Myös valtionosuussäännöksistä oli poikettu muutamassa tapauksessa.

Lain mukaisesti kunnat voivat tehdä ministeriöille aloitteita kokeilujen järjestämisestä sekä muusta säännösten ja määräysten kehittämisestä ilman määrämuotoista käsittelymenettelyä.

ACTION NOW
Ministeri Virkkunen epäilemättä ajatteli isoja kuntia vapaakunnasta puhuessaan. Selvitysmies Paqvalin kuitenkin ajatteli Kauniaista. Niinpä olisikin mielestäni tarkoituksenmukaista, että ryhdyttäisiin heti valmistelemaan aloitetta Kauniaisten vapaakunnasta. Muoto olisi yllä sanotun mukaisesti vapaa, mutta voisi sisältää tavanomaiset osiot: missio (>10a) = pysyä itsenäisenä => toimintaympäristö (3-5a) = kuntauudistuksen 4 lakia & metropolihallinto => päämäärä (3a) = tarkoituksenmukainen vapaakunta => strategia (1-3a): tavoitteet = mitä, milloin + toimintasuunnitelma = miten, kuka, rahat.

06 Feb 2013 pidetyn kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen Grani lähetti selvitysmiehille kannanoton. Esitykseni mukaisesti siinä kyllä esitetään kuntakokeilua, mutta ote on flegmaattinen eikä sisällä mitään actionia. Sanottu paperi löytyy tästä.