31.3.2011

Uusi läpikulkutie Espoosta Kauniaisiin???
En ny genomfartsled från Esbo till Grankulla???Espoon Ullanmäki
(≈ Koivuhovi) ððð Kauniainen; Eniro


Klikkaa kartta suuremmaksi

Seuraavassa täydellinen aineisto asiasta. Dokumentit ovat aikajärjestyksessä uusimmat viimeisinä, ja ne löytyvät klikkaamalla asianomaista nimiriviä.

Nedan följer fullständig dokumentation över ärendet. Dokumenten är ordnade enligt tid, de nyaste dokumenten finns längst ned. Dokumenten öppnas genom att man klickar på respektive dokumentnamn.

KUINKA KAIKKI ALKOI?
HUR BÖRJADE DET?

Syyskuussa 2010 kaupunki lähetti kuulutuskirjeen Ersintien taloyhtiöille. Sen mukaan kadulle halutaan rakentaa jalkakäytävä. Kun asiaa tarkemmin tutkittiin, niin havaittiin, että kyseessä onkin uuden läpikulkutien avaaminen Espoosta Kauniaisiin Ersintien kautta. Tämä tarkoittaa liikenteen lisääntymistä 10-20-kertaiseksi reitillä Ersintie-Yhtiöntie-Kirkkotie. Tähän reagoimme perusteellisella muistutuksella.

I september 2010 skickade Grankulla stad en kungörelse till styrelserna för Ersvägens husbolag. Enligt kungörelsen önskar staden bygga en trottoar vid Ersvägen. Då saken undersöktes närmare framgick det att det egentligen var frågan om att öppna en ny genomfartsled från Esbo till Grankulla via Ersvägen. Det här reagerade vi på med en utförlig anmärkning.

Kuulutus 20.09.2010 (0.72 MB)
Meidän muistutus 11.10.2010 (4.37 MB)
Muut 8 muistutusta 11.10.2010 (2.63 MB)

MISSÄ NYT MENNÄÄN?
VAD HÄNDER NU?

Kaupunki ei piitannut mitään muistutuksista, vaan vahvisti katusuunnitelman. Tästä teimme perustellun valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen (HHO). Oikeus pyysi kaupungilta lausuntoa asiasta. Lausunnon mukaan on myöhäistä valittaa läpikulkutien avaamisesta, koska kaupunginhallitus oli muka kokouksessaan huhtikuussa 2010 päättänyt asiasta tonttikaupan sivulauseessa.

Staden reagerade inte på anmärkningarna, utan fastställde gatuplanen. Då besvärade vi oss över stadens beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol. Domstolen bad staden om ett utlåtande i ärendet. Enligt stadens utlåtande är det för sent att besvära sig över öppnandet av genomfartsleden, eftersom staden anser att den i en bisats i samband med ett tomtköp redan beslutat om detta i april 2010.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja 21.04.2010 (0.81 MB)
Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 26.10.2010 (1.44 MB)
Meidän valitus HHOlle 13.12.2010 (5.89 MB)
Toinen valitus HHOlle 13.12.2010 (0.12 MB)
Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 08.02.2011 (0.04 MB)
Yhdyskuntalautakunnan lausunto HHOlle 08.02.2011 (0.57 MB)
Meidän vastaselitys HHOlle 25 .03 2011 (2.94 MB)
Toinen vastaselitys HHOlle 25.03.2011 (2.08 MB)

Helsingin hallinto-oikeus (HHO) hylkäsi valituksemme ï “Ersintien lähialueiden maankäytöstä ei päätetä katusuunnitelman yhteydessä.”. Kirkkotieltä tehty toinen valitus jätettiin kokonaan tutkimatta.
Tulemme tekemään valituskirjelmän Korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO).

Helsingfors förvaltningsrätt (HHO) förkastade vårt besvär ï "Markanvändningen av Ersvägens närområden skall inte beslutas om i samband med vägplanen." Det andra besväret som gjorts från Kyrkovägen avvisades utan prövning.
Vi kommer att göra ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen (KHO).


Teimme valituskirjelmän KHOlle. Myöhemmin lähetimme vielä lisäinfoa, jossa osoitimme kaupungin toimittaneen HHOlle virheellistä ja perätöntä tietoa. Kun mitään muotovirhettä ei kaupungin päätöksenteossa kuitenkaan ollut tapahtunut, niin KHO hylkäsi hakemuksemme. Mitähän sanoisi asiasta Olaus PETRI (1493-1552): "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan!"

Vi inkom med ett besvär till KHO. Senare skickade vi även tilläggsinformation, där vi visade att staden givit felaktig och grundlös information åt Helsingfors Hovrätt. Eftersom inget formfel ändå begåtts i stadens beslutsfattande, förkastade KHO vår ansökan. Man frågar sig vad Olaus PETRI (1493-1552) skulle ha sagt om det här: "Det som inte är rätt och skäligt, det kan inte heller vara lag!".

KHO - Valituskirjelmä total (2.63 MB)
KHO - Ersintie - Lisäinfo (0.32 MB)
KHOn Päätös 07.02.2012 (1.53 MB)

Sentään hidaste Ersintielle

Uuden läpikulkutien aloituskatselmus pidettiin 11.04.2012. Kokouksessa toimme esiin erityisesti vaatimuksen hidasteen tekemisestä Ersintielle sekä Ersintien ja Yhtiöntien kulmassa olevan suojatien turvallisuusjäjestelyn. Tuloksena yhdyskuntalautakunta päättikin, että Ersintielle tehdään ajoradan korotettu hidaste.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 22.05.2012 (0.06 MB)


MITÄ LEHDET KIRJOITTAVAT?
VAD SÄGS I PRESSEN?

KaunisGrani 08.03.2011 (0.80 MB)
HBL 17.03.2011 (0.40 MB)
KaunisGrani 29.03.2011 (0.83 MB)
KaunisGrani 12.04.2011 (0.38 MB)
KaunisGrani 03.05.2011 (0.29 MB)
KaunisGrani 24.05.2011 (0.14 MB)
KaunisGrani 14.06.2011 (0.24 MB)
Länsiväylä 25.09.2011 (0.41 MB)
Länsiväylä 28.09.2011 (0.22 MB)

Hesarissa oli kirjoitus Ymmerstan koulun liikennerumbasta. Kun parhaillaan rakenteilla oleva uusi läpikulkutie Ristihaantien ja Ersintien kautta Espoosta via Ymmersta Kauniaisiin valmistuu, nousee liikenne Ymmerstan koulun kohdalla yli kaksinkertaiseksi (ja Ersintiellä 10-kertaiseksi). Ei hyvä.

HS 16.08.2012 Liikennerumba Ymmerstan koululla (0.40 MB)

ENTÄPÄ POLIITIKOT?
VAD SÄGER POLITIKERNA?
Pertti EKLUND 2008, Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja (anonut ja saanut eron tästä tehtävästä 21.03.2011; uusi puheenjohtaja on Pekka HERKAMA):

"Pidän tärkeänä avointa tiedotusta kuntalaisille ja keskustelua Kauniaisten asioista julkisuudessa."
"Kauniaisten suurin liikenteen ja päästöjen aiheuttaja on jatkuvasti lisääntyvä läpiajoliikenne."
Herkaman tavoitteita 2008 olivat mm:
"Keskustasta rakennetaan viihtyisä ja toimiva kokonaisuus monipuolisine palveluineen."
"Turvallinen liikkuminen kaikille."
Veronica REHN-KIVI 2008, 2011, Kaupunginhallituksen edustaja yhdyskuntalautakunnassa:
"Kauniaisten keskustaa tulee suunnitella ja rakentaa korkealuokkaiseksi, viihtyisäksi ja turvalliseksi kaikkien asukkaiden yhteiseksi olohuoneeksi".
"Liikenneyhteyksien kehittämisessä painopiste tulisi olla raideliikenteessä."
Uudella läpikulkutiellä "Luonnollisesti liikennemäärät tulevat kasvamaan."
Katso myös Rehn-Kiven oma kirjoitus kommenteissa; ei paha.

Camilla SEDERHOLM, 2008, Yhdyskuntalautakunnan jäsen:
"Uusi keskusta ei näytä olevan parempi kuin edellinen ja vanhoja rakennuksia mieluummin puretaan kuin kunnostetaan. Uuden keskustan olisi kannattanut rakentaa siten että rakennukset vastaisivat sekä laatua, esteettisyyttä että ekologisuutta."